Regulamin

Regulamin platformy poledancetutorials.pl


Poniższy regulamin określa zasady korzystania z platformy online poledancetutorials.pl, którego właścicielem jest PRV Investments Group Sp.zo.o., z siedzibą przy ul. Maślaków 23, 05-532 Pilawa, NIP: 123 147 30 93,REGON 386749279

1.Platforma poledancetutorials.pl udostępnia możliwość wykupienia dostępu do treningów online na stronie poledancetutorials.pl

1.1. Strona poledancetutorials.pl oferuje treningi online przygotowane merytorycznie o charakterze sportowym. 

1.2. Strona poledancetutorials.pl oferuje dostęp dla użytkowników w celu zrealizowania samodzielnych treningów. 

1.3. Strona jest czynna 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu. 

1.4. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Kursantami/użytkownikami, którzy wykupią dostęp. 

1.5 Dostęp do platformy jest przydzielany automatycznie po dokonaniu płatności online (przelewy24) oraz po zaksięgowaniu po przelewie tradycyjnym.

1.6 Dostęp do platformy poledancetutorials.pl przewidziany jest na rok od momentu wykupienia dostępu.
Decyzja o zakupie dostępu jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminem.
 

1.7. Płatność za dostęp do platformy można dokonać za pośrednictwem firmy PayPro SA.

1.8 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzone są za pośrednictwem PayPro SA
 
1.9. Po uiszczeniu opłaty, Kursant /użytkownik otrzymuje automatycznie dostęp na rok od dnia zakupu.
1.10 Aby wykupić dostęp do treningów online na stronie poledancetutorials.pl trzeba najpierw założyć spersonalizowane konto na tej platformie ( poledancetutorials.pl). 

2.Strona poledancetutorials.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej poledancetutorials.pl. 
2.1 Cena za roczny dostęp do platformy poledancetutorials.pl : Kurs PoleDanceTutorials to koszt 297 zł, Kurs Szpagatowy - 197 zł


2.2 Dokonanie płatności jest deklaracją Kursanta/Użytkownika, że nie będzie mógł/mogła odstąpić od umowy na dostarczanie treści VOD na Platformie VOD usługodawcy przed upływem 14 dni, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm."
2.3 Po upływie rocznym użytkownik automatycznie traci dostęp do treningów online na stronie poledancetutorials.pl. Jeżeli użytkownik będzie chciał przedłużyć dostęp to musi ponownie dokonać płatności.
3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: https://poledancetutorials.pl/regulamin


4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez poledancetutorials.pl oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pdt@poledancetutorials.pl
 
4.1 Opis reklamacji powinien zawierać: informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres; oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji. 

4.2 Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 

4.3 poledancetutorials.pl udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

4.4 poledancetutorials.pl jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą. 

4.5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli poledancetutorials.pl wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez poledancetutorials.pl utraci prawo odstąpienia od umowy. 

5. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)

Akceptuję